Staffwise Publications / Poster PresentationsHome

Pharmaceutics Pharmachemistry Pharmacognosy Pharmacology
Dr. Syed Sanaullah Dr. G. K. Kapse K. Durga Rao Dr. D. K. Suresh
Dr. N.G. Raghavendra Rao Sudheendra G. Faheem I. Patwekar Md. Saifuddin Khalid
M. A. Saleem Dr. M. H. Hugar Zakir Jyoti G. Jain
Dr. Aejaz Ahmed Dr. Syeda Humaira Mrs Mohsina F.P Md. Shafiuddin
Ashfaq Ahmed Mohsin Dr. Asgar Ali Shakeel Ahmed Md. Liyakat Ahmed
Sunil Firangi Nikath Farhana
Suman Ji Bala Syed Shakeel Ahmed
M. Najamuddin Dr. Khaja Pasha