Staffwise Publications / Poster Presentations

 

 

    Pharmaceutics                                            Pharmachemistry                               Pharmacognosy                                Pharmacology

Dr. Syed Sanaullah                                            Dr. G. K. Kapse                                        K. Durga Rao                                        Dr. D. K. Suresh

Dr. N.G. Raghavendra Rao                              Sudheendra G.                                        Faheem I. Patwekar                             Md. Saifuddin Khalid

M. A. Saleem                                                        Dr. M. H. Hugar                                        Zakir                                                         Jyoti G. Jain

Aejaz Ahmed                                                       Dr. Syeda Humaira                                                                                                        Md. Shafiuddin

Ashfaq Ahmed Mohsin                                     Asgar Ali                                                                                                                          Md. Liyakat Ahmed

Sunil Firangi                                                        Nikath Farhana

Suman Ji Bala                                                     Syed Shakeel Ahmed   

M. Najamuddin                                                    Dr. Khaja Pasha